POMORSKA ŠKOLA SPLIT -  O B R A Z O V A NJ E   O D R A S L I H ,  šk.god 2013. / 2014.

 

Subota 08:00 sati                                                                                                        NOVI RASPORED 23.4.2014.

Subota 08:00 sati                                                                                                        NOVI RASPORED 9.4.2014.

 

   

voditelj obrazovanja odraslih: Nedjeljko Bilonić, prof.  nbilonic@pomsk.hr

   

 
 
I Z V A T C I
 
PRAVILNIK
O STANDARDIMA I NORMATIVIMA TE NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
 
Obrazovanje odraslih u dopisno-konzultativnoj nastavi
 
Članak 39.
(1) Obrazovanje odraslih u dopisno-konzultativnoj nastavi izvodi se na skupnim konzultacijama i individualnim dopisnim konzultacijama.
(2) Broj sati skupnih konzultacija ne može biti manji od 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom za redovitu nastavu.
(3) Individualne konzultacije dopisnim putem izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje, koje je dužna osigurati ustanova, i u skladu s razrađenom metodologijom rada s polaznicima koja je sastavni dio programa iz članka 20. ovog pravilnika.
(4) Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.
 
Postupak za provođenje ispita
 
Članak 42.
(1) Ispiti u programima obrazovanja odraslih izvode se u ispitnim rokovima koje utvrđuje ustanova.
(2) Ustanova je dužna oglasiti utvrđene ispitne rokove.
(3) Polaznik je dužan ispit prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka, a ustanova je dužna polaznika informirati o rasporedu polaganja ispita najmanje 8 dana prije polaganja ispita.
(4) Predmetni ispiti polažu se pred predmetnim nastavnikom.
(5) U jednom ispitnom roku mogu se polagati ispiti iz jednog razreda odnosno obrazovnog razdoblja.
(6) Polaznik ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg razreda odnosno obrazovnog razdoblja ako nije uspješno završio prethodni razred odnosno obrazovno razdoblje.
(7) Polaznik koji je tri puta neuspješno polagao ispit iz pojedinog predmeta upućuje se na polaganje ispita pred povjerenstvom koje imenuje stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove.
(8) O ispitu iz stavka 7. ovog članka vodi se zapisnik.
(9) Maturu odnosno završni ispit polaznici polažu u skladu s odredbama propisa koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

 

 
Ažurirano: 13.04.2014

  |  na početnu str. |

 ____________________________________________________________________________________________________

Pomorska škola Split  21000 Split,  Zrinsko - Frankopanska 36,  e-mail: office@pomsk.hr; tel:(fax): +385 (0) 21-380-764